Opkrævninger


Den årlige aflæsning af vandmålere er pr. 31.12.

Husstande med fjernaflæselige vandmålere skal ikke indberette til vandværket. Baunehøj Vandværk foretager selv denne aflæsning elektronisk primo januar og den er naturligvis gebyrfri. I egen interesse bør vandmåleren aflæses flere gange årligt af hensyn til vandlækager m.m.

Aflæsningen danner grundlag for en årsopgørelse, som udsendes i starten af marts måned sammen med 1. aconto opkrævning. Betalingsfristen er 1. april.

2. aconto opkrævning udsendes i september måned med betalingsfrist 1. oktober.

Betalingen kan tilmeldes betalingsservice.

Overholdes betalingsfristen ikke udsendes et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Ved yderligere restance udsendes en lukkevarsel med oplysning om lukning for vandforsyningen og pålagt rykkergebyr på kr. 100,00.

Ved fortsat restance kan Baunehøj Vandværk lukke for vandforsyningen. Lukkegebyret er kr. 2.000,00. Genåbning for vandforsyningen er gratis i henhold til gældende takstblad.

Det er som hovedregel altid muligt at aftale en afdragsordning for afvikling af restance til vandværket. Kontakt administrationen.

------------------
Baunehøj Vandværk indberetter målerstanden pr. 31. december til Gribskov Forsyning (spildevandsforsyningen) for opkrævning af vandafledningsafgifter.